22 червня 2024 року naukoviy@pdmu.edu.ua (0532) 56-08-23